Inschrijven organisatie of vrijwilliger

Inloggen

  1. Wachtwoord vergeten?
Opening 17 juniHeel veel nieuwe vacatures in beeld

De Rijksoverheid stimuleert vrijwilligerswerk. Het kabinet wil graag dat ook mensen zonder betaalde baan, jongeren, allochtonen en ouderen vrijwilligerswerk doen. Zo is iedereen betrokken bij de samenleving.

Maatschappelijke stages
Vanaf het schooljaar 2011/12 zijn maatschappelijke stages voor scholieren in het voortgezet onderwijs wettelijk verplicht. De overheid wil jongeren zo laten kennismaken met de samenleving. Tegelijk leren ze een (onbetaalde) bijdrage te leveren aan de samenleving.
Gemeenten krijgen via het Gemeentefonds geld om vrijwilligerswerk en maatschappelijke stagiairs aan elkaar te koppelen. Dit heet de ‘makelaarsfunctie'. De makelaar adviseert vrijwilligersorganisaties onder andere hoe ze nieuwe vrijwilligers kunnen werven en houden, hoe hun organisatie aantrekkelijker wordt voor jongeren en welke klussen voor maatschappelijke stagiairs geschikt zijn.
Voor de makelaarsfunctie was in 2011 € 19,8 miljoen beschikbaar. Vanaf 2012 is er per kalenderjaar € 20 miljoen beschikbaar.

Kijk ook eens op http://experiencemas.nl

Vrijwilligersverzekering
Het kabinet stelt via het Gemeentefonds jaarlijks € 4 miljoen beschikbaar voor de vrijwilligersverzekering. Hiermee kunnen gemeenten een collectieve verzekering afsluiten tegen de risico's die vrijwilligers lopen tijdens hun werkzaamheden. De website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verstrekt meer informatie over de vrijwilligersverzekering.

Extra geld vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin
Gezinnen hebben steeds vaker geen familie, buren of andere bekenden die kunnen helpen bij vragen of problemen. Het programma ‘Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin' moet zorgen dat gezinnen een groter sociaal netwerk krijgen. Het kabinet stelt hiervoor tot en met 2012 jaarlijks € 6 miljoen beschikbaar.
Vrijwilligersorganisaties zetten met dit geld praktijkprojecten op rond opgroeien en opvoeden. Vooral de Centra voor Jeugd en Gezin hebben er een rol in. Door zulke projecten moet het gewoner worden om vrijwillig iets voor een ander te doen. En om als opvoeder of jongere om hulp te vragen.

Tegengaan seksueel misbruik
Het project ‘In veilige handen' heeft tot doel om seksueel misbruik van minderjarigen binnen vrijwilligersorganisaties tegen te gaan. Met bijvoorbeeld gedragsregels en een stappenplan krijgen organisaties hulpmiddelen om seksueel misbruik bespreekbaar te maken. Ook is afgesproken wat een organisatie moet doen als ze te maken krijgt met seksueel misbruik.
Daarnaast is een risicoprofiel gemaakt. Daarmee kunnen vrijwilligersorganisaties beoordelen voor welke functies ze een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) willen vragen aan nieuwe vrijwilligers. Bij een VOG wordt nagegaan of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de bedoelde functie.
Het project is opgezet in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de voormalige ministeries Justitie en Jeugd en Gezin.

Kenmerken van goed vrijwilligersbeleid: basisfuncties vrijwilligerswerk
Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ziijn gemeenten verantwoordelijk voor lokaal beleid op het gebied van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Een gemeente mag zelf bepalen hoe ze dat doet. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een stappenplan ontwikkeld, waarmee gemeenten het vrijwilligerswerk goed kunnen organiseren. Elke stap (‘basisfunctie') omschrijft een kenmerk van goed vrijwilligersbeleid.

Voorbeelden van basisfuncties zijn: 

  • maatschappelijke ontwikkelingen omzetten in beleid rond vrijwilligerswerk;
  • belangen en verwachtingen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties op elkaar afstemmen;
  • vrijwilligerswerk promoten;
  • kennis en ervaring in het vrijwilligerswerk vastleggen.

In opdracht van VWS adviseert Movisie gemeenten over het invoeren van de basisfuncties vrijwilligerswerk. Movisie is een kennis- en adviesorganisatie voor maatschappelijke ontwikkeling.

Subsidie voor vrijwilligerscursussen
De landelijke vrijwilligersorganisaties konden tot 2012 subsidie aanvragen om vrijwilligers bij te scholen. Hiermee konden vrijwilligers cursussen volgen, zoals een computercursus of een cursus vergaderen.
Deze subsidie is vervallen. In het Regeer- en Gedoogakkoord is afgesproken te bezuinigen op VWS-subsidies (subsidietaakstelling). De mogelijke gevolgen hiervan voor deze subsidie waren al aangekondigd in het Beleidskader landelijke deskundigheidsbevordering vrijwilligers 2011.